Gereformeerde Kerk Nieuwendijk

Kerkdiensten iedere zondag om 10:00 uur.

De kerkenraad wordt gevormd door  de ambtsdragers van de gemeente. Alle ambten dienen vertegenwoordigd te zijn. Dat betekent dat naast de predikant(en), ook ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeester in de kerkenraad zitting hebben. Deze verschillende geledingen hebben elk hun specifieke onderwerpen waarvoor zij verantwoordelijk zijn  en waarvoor zij bevoegdheden  hebben gekregen van de kerkenraad als geheel, oftewel van de Voltallige Kerkenraad.

Aan ambtsdragers kunnen  zo specifieke taken worden toegewezen, terwijl zij ook van bepaalde taken vrijgesteld kunnen zijn, bijvoorbeeld in het geval van jeugdouderlingen en ouderlingen-kerkrentmeester. De kerkenraad kiest  uit zijn midden een Moderamen. Het Moderamen is te beschouwen als het dagelijks bestuur.

Taken

De (Voltallige) Kerkenraad heeft tot taak: de zorg voor de dienst van het Woord en de sacramenten (bijv. bediening Heilige Doop en viering Heilig Avondmaal) en het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld, alsmede de zorg voor missionaire, diaconale en pastorale arbeid in de gemeente. Hierbij moet als taak ook worden genoemd het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken. Verder wordt van de kerkenraad gevraagd zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld te bespreken. (Een classis is een regionale vergadering binnen een protestants kerkgenootschap, onze Nieuwendijkse kerk behoort tot de classis Heusden-Almkerk). Bij dit alles is uiteraard ook zorg voor materiële en financiële aspecten noodzakelijk.

De doelen en activiteiten om deze doelen te bereiken  worden door  de kerkenraad in een beleidsplan vastgelegd. Dit plan wordt regelmatig tegen het licht gehouden en voor zover nodig aangepast.

Uit de voorgaande beschrijving blijkt al dat er een breed scala van onderwerpen is waarover de kerkenraad zich dient te buigen. Binnen de kerkenraad houden verschillende geledingen zich bezig met specifieke  werkgebieden (al staan zij natuurlijk niet los van elkaar): dit zijn: Pastoraat  (predikanten en ouderlingen), Diaconie (diakenen) en het College van Kerkrentmeesters (ouderling- kerkrentmeesters, bijgestaan door kerkrentmeesters, waarbij de laatsten geen zitting hebben in de kerkenraad). 

Moderamen

Het Moderamen vormt het dagelijks bestuur van de (Voltallige) Kerkenraad. De taken en bevoegdheden van het Moderamen zijn samengevat:

  • Het voorbereiden en bijeenroepen van kerkenraadsvergaderingen en het formuleren van voorstellen naar de kerkenraad ten behoeve van beleidsvorming.
  • Verder het onder verantwoordelijkheid en met mandaat van de kerkenraad uitvoeren van zaken van formele en administratieve aard, alsmede het uitvoeren van kerkenraadsbesluiten en van zaken die geen uitstel gedogen.

Het werkgebied van het Moderamen bestrijkt net als dat van de Kerkenraad de volle breedte van onderwerpen die behandeld dienen te worden. Vandaar ook dat elk hiervóór genoemd ambt erin is vertegenwoordigd. In elke nieuwe “jaargang” van de kerkenraad wordt de samenstelling van het Moderamen opnieuw besproken en vastgesteld.

Pastoraat

Het pastoraat wordt verzorgd door predikanten en ouderlingen. Samengevat zijn hun taken als volgt te omschrijven: 

Predikanten

Tot opbouw van de gemeenten zijn  aan de predikanten ondermeer de volgende taken toevertrouwd:

  • De bediening van het Woord door het voorgaan in  de kerkdiensten,
  • De bediening van de  sacramenten (o.a.Heilige Doop en Heilig Avondmaal).
  • De verzorging van catechese en toerusting en de herderlijke / pastorale zorg, onder meer door het bezoeken van leden van de gemeente.

Betreffende het pastoraat is onze gemeente  onderverdeeld in vijf wijken.

Ouderlingen

De ouderlingen werken tot opbouw van de gemeente samen met de predikanten.  Dit betekent dat ook zij de zorg voor de gemeente als gemeenschap hebben en dat zij medeverantwoordleijkheid dragen voor de bediening van het Woord en de sacramenten.

Verder zijn de pastorale / herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente, en de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten belangrijke aspecten.

College van Kerkrentmeesters

Dit College behartigt de stoffelijke zaken en belangen van de kerk.. Zij draagt zorg voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen en goederen en voor de geldwerving. Dit met uitzondering van de gelden voor de zending en de diaconie. Daarnaast draagt zij zorg voor het beschikbaar zijn van de ruimten voor de eredienst en andere activiteiten voor de gemeente. Tot haar taak behoort ook het voeren van de geldelijke administratie, d.m.v. het opstellen van de jaarrekening en begroting, die een volledig overzicht geeft van alle bezittingen en schulden en van alle baten en lasten van de kerk.

Elk jaar voor 1 april geeft zij aan de kerkenraad rekenschap van de inkomsten en uitgaven van de kerk over het afgelopen jaar en voor 1 november dient zij een begroting in voor het lopende jaar. Wanneer de jaarrekening en begroting door de kerkenraad zijn goedgekeurd worden ze door haar ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente.