Gereformeerde Kerk Nieuwendijk

Kerkdiensten iedere zondag om 10:00 uur.

Voor veel mensen komt de kerk weer in beeld als het erom spant in het bestaan. Als je ingrijpende gebeurtenissen meemaakt. Juist op de belangrijke kruispunten van het leven wil de kerk er zijn. Niet alleen voor de eigen actieve leden, ook voor hen die zich meer ‘aan de rand’ bevinden, én voor de buitenstaanders die op zulke momenten komen binnenlopen. Dan kan de kerk er zijn. Er zijn rituelen, gebeden en liederen. De kerk heeft woorden en gebaren van troost.

Geboorte

Dopen: teken van Gods liefde

De geboorte van een kind is een indrukwekkende en ingrijpende gebeurtenis. In de protestantse kerk bestaat de mogelijkheid je pasgeboren baby te laten dopen. Bij de doop wordt de dopeling besprenkeld met water, een teken van reiniging. Het is een teken van Gods liefde en trouw- nog voordat jij kunt spreken, heeft God zijn liefde al toegezegd.

Doop betekent ook: vanaf nu hoor je erbij, je bent kind van je ouders, maar je hoort ook bij God en bij de gemeenschap van de kerk.

Geloof

Bij doop hoort geloof. De pasgeboren baby heeft daar nog geen weet van, zijn ouders wel. Zij vertrouwen hun kindje toe aan God en beloven dat ze hun kind zullen voorgaan in geloof, hoop en liefde.

Kinderen

Hoe voed je je kinderen op? Veel ouders hebben er vragen over. In de kerk kun je terecht om die met elkaar te bespreken. Dan gaat het over algemene thema’s zoals grenzen stellen, omgaan met verschillen in karakter, reageren op driftbuien enzovoort, maar ook over: wat geef je je kind mee? Hoe vertel je over je geloof?

Trouwen

Trouwen in de kerk!

Als mensen gaan trouwen organiseren ze een mooi feest. Familie en vrienden worden uitgenodigd. In de kerk kun je op een andere manier stilstaan bij dit bijzondere moment in je leven.  De kerk biedt de ruimte om jullie keuze voor elkaar bij God neer te leggen. In de kerk kun je een zegen vragen voor het leven dat komen gaat met goede en kwade dagen, ziekte en gezondheid.

Leven én de liefde

"Trouwen is mooi, maar er is ook moed voor nodig. Je neemt de verantwoordelijkheid op je om de ander gelukkig te willen maken.

Dan is het goed om samen in de kerk de hulp van God te vragen. Hij is degene die ons het leven én de liefde geeft".

Echtscheiding

We beloven elkaar trouw ‘totdat de dood ons scheidt’. Toch brengt het leven ook verwijdering en scheiding tussen mensen. Huwelijksrelaties breken op. Dat betekent pijn voor de betrokkenen. Dit was niet de bedoeling toen je elkaar het ja-woord gaf. Ook voor kinderen betekent het een tijd van verwarring en verdriet. Vanuit de kerk is er steun en begeleiding. God laat mensen nooit vallen, zo blijven we vanuit de kerk beschikbaar met een luisterend oor en praktische hulp.

Ziekte

Werken van barmhartigheid

De kerk is er niet alleen als het feest is. Je kunt er ook terecht in momenten van crisis. ‘De zieken bezoeken’ is één van de ‘werken van barmhartigheid’ die de kerk altijd heeft beoefend. Zieken worden niet aan hun lot overgelaten. Ze krijgen aandacht van de dominee en andere leden van de kerk. Er is ruimte om te luisteren naar hun verhaal. Er is de mogelijkheid van gebed. Er zijn woorden van troost en bemoediging uit de bijbel of in een lied. Soms wordt de zieke gezalfd met geurige olie, teken van Gods aanwezigheid en helende kracht.

Dood

Meeleven

Als mensen sterven is de dominee of een vrijwilliger beschikbaar voor gesprek en ondersteuning. Mensen uit de kerk leven mee met kaartjes en gebed.

Begrafenis

Je kunt ook vanuit de kerk begraven worden. Er is een samenkomst, waarbij het leven van de dode wordt herdacht. Er klinken ook woorden van hoop en troost uit de bijbel. De dood heeft niet het laatste woord: we leven vanuit de verwachting van een nieuw begin, van leven na dit leven. Meer weten? Informeer eens bij de plaatselijke kerk, zoek eens contact met de dominee.