Gereformeerde Kerk Nieuwendijk

Kerkdiensten iedere zondag om 10:00 uur.

Terug naar het overzicht

Op dit moment zijn de voorbereidingen in gang gezet om de komende ambtsdragers werving gestalte te geven.

In het nog vast te stellen beleidsplan 2016-2020 staat onder andere te lezen, dat er in onze gemeente een permanente en belangrijke plaats is ingeruimd voor pastoraat. Binnen het pastoraat willen we een luisterend oor zijn. Als kerk belangeloos tijd nemen voor het verhaal van de ander, vanuit het geloof, dat ook ons persoonlijke leven met God heeft bepaald. Hoewel ieder gemeentelid geroepen is om ‘om te zien’ naar de ander, zijn  er binnen onze gemeente  veel plaatsen waar gericht pastoraat te zien is. Daarin willen we juist onderscheidend zijn. Het pastoraat moet gericht zijn op “samen gemeente zijn”  in de roerige wereld om ons heen.                                                         

In 2015 is er een totaal nieuwe wijkindeling gekomen op basis van geografische ligging. Onze kerkelijke gemeente heeft nu 5 wijken, verdeeld over onze predikanten, wijkouderlingen, wijkmedewerkers en zusterkringleden. Met elkaar verzorgen zij het pastoraat. Het streven is er op gericht om uiteindelijk voor iedere wijk 2 wijkouderlingen aan te stellen, om zo de continuïteit in de wijk  te waarborgen. Dat is dan ook een aandachtspunt in het beleid voor de komende jaren Wijkouderlingen hebben mede binnen de kerkeraad in het bijzonder de taak om de kerk “kerk’ te laten zijn én te laten groeien. Bezoekwerk is daartoe een belangrijk onderdeel.

Op dit moment zijn de voorbereidingen in gang gezet om de komende ambtsdragers werving gestalte te geven. Drie wijkouderlingen en een diaken zijn in mei aftredend. Van deze drie wijkouderlingen hebben Lia Colijn en Herma Wouda aangegeven zich opnieuw herkiesbaar te willen stellen. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Jan van der Sommen heeft om persoonlijke redenen besloten zijn ambtstermijn te beëindigen. Een moeilijke, maar ook moedige beslissing, waar alle begrip voor is.  Verheugd zijn we ook met de mededeling dat Elise Ippel zich als diaken herkiesbaar stelt. Zo blijven Diaconie en CvK voltallig.                                                                                                               

Dit resulteert nu dan wel in het feit, dat de opengevallen plaats van Jan moet worden ingevuld. Daarnaast zijn er nog steeds twee wijken, waar slechts één wijkouderling aan verbonden is. Normaal gesproken is één plus één, twee, maar nu is één plus één plus één, drie. Drie wijkouderlingen zijn nodig om het pastoraat voldoende ‘smoel’ te geven, om goed voor den dag te komen, om breder in de gemeente werkzaam te kunnen zijn.                                                 

Jaren achtereen heeft de kerkeraad zelf gemeenteleden benaderd om de opengevallen en nog openstaande functies in te vullen. Het was steeds vissen in  dezelfde vijver, met meer of minder succes, waarbij de kans aanwezig was, dat er geschikte kandidaten over het hoofd werden gezien. Voor de komende wervingsperiode willen wij het graag over een andere boeg gaan gooien. En daar hebben wij jullie hulp bij nodig. Want juist de zorg voor een capabele en voltallige kerkeraad is ook de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf.      De kerkeraad nodigt de gemeente dan ook van harte uit om geschikte gemeenteleden voor het ambt van wijkouderling aan te bevelen.  Dit kan via het antwoordstrookje dat onderaan de nieuwsbrief zat of via het mailadres scriba@gknieuwendijk.nl.                                               

De kerkeraad neemt overigens de uiteindelijke beslissing of een aanbevolen gemeentelid daadwerkelijk wordt benaderd.

Ambtsdragerswerving 2016: Samen komen we er wel uit!